วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
ชื่อ นางสาวอรนุช    แสงชมภู  ชื่อเล่น ยุ้ย เกิดวันที่ 19  เดื่อน กรกฎาคม พ.ศ.1990

บ้านเลขที่ 25 หมู๋ 8 ตำบล สงยาง อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธานี 34250

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คบ.2 เอก สังคมศึกษา